ДЛС – Васпитач деце предшколског узраста (студије на даљину)

Spread the love

Прикажи курикулум студијског програма Васпитач деце предшколског узраста.

Прикажи књигу предмета студијског програма Васпитач деце предшколског узраста.

Студијски програм Васпитач деце предшколског узраста – учење на даљину представља модел студирања који особама у радном односу пружа могућност да стекну академско звање, Начин студирања учењем на даљину користи интернет као основну инфрастуктуру за презентовање и усвајање знања. Комуникација студент професор одвија се помоћу школске платформе уа учење на даљину, у оквиру које се, након уписа, отварају налози за сваког од студената. У оквиру свог налога студнту се, у електронској форми, стављају на располагање сви материјали неопходни за полагање испита.

Циљ овог студијског програма је да будући васпитач стиче одговарајућа знања о развоју, васпитању и образовању деце предшколског узраста, развије способности и усаврши вештине, које ће му омогућити да одговорно, стручно, креативно и сразмерно самостално остварује своје конкретне улоге у васпитно-образовном раду у предшколској установи.

Основне карактеристике студијског програма Васпитач деце предшколског узраста – учење на даљину:

  • стицање професионалних компетенција за рад у предшколским установама – примену методичких, научних и стручних достигнућа у свом раду, као и за самостални истраживачки рад у домену предшколског васпитања;

  • одговара потребама друштва и функцији предшколске установе да се обезбеде услови и подстицаји целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања, као основе за даље васпитање и образовање и укључивање у друштвену заједницу;

  • нуди различите могућности повезивања дечјег вртића, породице и локалне заједнице у стварању услова за развој и учење предшколске деце и оспособљава студенте – васпитаче за анимирање локалне и шире друштвене средине за решавање проблема и специфичних потреба предшколске деце.

  • припрема васпитаче да буду иницијатори и носиоци  активности унапређивања квалитета  васпитно образовног процеса и оспособљава их за рад на даљој популаризацији професије васпитач, као и стручних достигнућа у области предшколског васпитања.

Сврха овог студијског програма, који се спроводи учењем на даљину, је да се студентима омогући стицање свих знања, способности и компетенција као при реализације истог студијског програма класичним извођењем наставе, али уз бројне погодности као што су: коришћење информационо-комуникационих технологија како би се студентима омогућило квалитетно индивидуално усвајање садржаја предвиђеног знања, могућност да се ради за време студирања, могућност да се изабере овај студијски програм и студира ван места пребивалишта студента без потребе за његовом променом, превазилажење немогућности да се похађа традиционална настава.