ДЛС – Васпитач деце предшколског узраста (студије на даљину)

Прикажи курикулум студијског програма Васпитач деце предшколског узраста.

Прикажи књигу предмета студијског програма Васпитач деце предшколског узраста.

Студијски програм Васпитач деце предшколског узраста – учење на даљину представља модел студирања који особама у радном односу пружа могућност да стекну академско звање, Начин студирања учењем на даљину користи интернет као основну инфрастуктуру за презентовање и усвајање знања. Комуникација студент професор одвија се помоћу школске платформе уа учење на даљину, у оквиру које се, након уписа, отварају налози за сваког од студената. У оквиру свог налога студнту се, у електронској форми, стављају на располагање сви материјали неопходни за полагање испита.

Циљ овог студијског програма је да будући васпитач стиче одговарајућа знања о развоју, васпитању и образовању деце предшколског узраста, развије способности и усаврши вештине, које ће му омогућити да одговорно, стручно, креативно и сразмерно самостално остварује своје конкретне улоге у васпитно-образовном раду у предшколској установи.

Основне карактеристике студијског програма Васпитач деце предшколског узраста – учење на даљину:

  • стицање професионалних компетенција за рад у предшколским установама – примену методичких, научних и стручних достигнућа у свом раду, као и за самостални истраживачки рад у домену предшколског васпитања;

  • одговара потребама друштва и функцији предшколске установе да се обезбеде услови и подстицаји целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања, као основе за даље васпитање и образовање и укључивање у друштвену заједницу;

  • нуди различите могућности повезивања дечјег вртића, породице и локалне заједнице у стварању услова за развој и учење предшколске деце и оспособљава студенте – васпитаче за анимирање локалне и шире друштвене средине за решавање проблема и специфичних потреба предшколске деце.

  • припрема васпитаче да буду иницијатори и носиоци  активности унапређивања квалитета  васпитно образовног процеса и оспособљава их за рад на даљој популаризацији професије васпитач, као и стручних достигнућа у области предшколског васпитања.

Сврха овог студијског програма, који се спроводи учењем на даљину, је да се студентима омогући стицање свих знања, способности и компетенција као при реализације истог студијског програма класичним извођењем наставе, али уз бројне погодности као што су: коришћење информационо-комуникационих технологија како би се студентима омогућило квалитетно индивидуално усвајање садржаја предвиђеног знања, могућност да се ради за време студирања, могућност да се изабере овај студијски програм и студира ван места пребивалишта студента без потребе за његовом променом, превазилажење немогућности да се похађа традиционална настава.