ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ

Spread the love

УПИС У ШКОЛСКУ 2021/2022.

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица, Змај Јовина 29, у школској 2021/2022. години уписује студенте на студијске програме у оквиру дозволе за рад:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Коначну одлуку о броју буџетских студената за упис на свим студијским програмима доноси оснивач, Покрајинска влада АП Војводине.

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

За упис у прву годину основних струковних студија на свим студијским програмима могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, а за студијски програм пословне информатике и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем трајању, уз претходно положен диференцијални испит из математике.

Сви пријављени кандидати за упис на прву годину студијских програма за стицање звања струковни васпитач подлежу провери музичких, физичких и говорних способности (посебан испит). Ова провера је елиминаторног карактера. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује Комисија на основу:

 • посебног испита
 • лекарског уверења
 • уверења логопеда о говорним способностима кандидата.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати за упис на студијске програме за струковне васпитаче, који положе претходни испит провере способности, полажу пријемни испит из српског језика и књижевности и тест опште културе – информисаности.

Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм за образовање струковних пословних информатичара полажу пријемни испит из опште културе – информисаности и информатике.

За припрему за полагање свих испита за пријем и упис у Високу школу може бити организована припремна настава.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Рокови за пријаву кандидата, проверу способности – музичких, физичких и говорних, полагање пријемног испита, објављивање ранг листе и упис студената у прву годину студија биће утврђени конкурсом. Конкурс за упис у школску годину, биће објављен на сајту Школе, огласној табли и дневној штампи током маја месеца текуће године.

ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС

Сва лица која учествују на Конкурсу за упис у прву годину основних струковних студија, поред попуњене пријаве за упис, прилажу фотокопије следећих докумената на увид:

 1. Сведочанства свих разреда средње школе,
 2. Диплому средње школе,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Доказ о уплати накнаде за трошкове полагања пријемног испита,
 5. Лекарско уверење (Кандидати свих студијских програма основних струковних студија осим струковног пословног информатичара)
 6. Уверење логопеда (Кандидати свих студијских програма основних струковних студија осим струковног пословног информатичара)

На основу коначне ранг листе врши се упис кандидата који су стекли право на упис. На упису кандидати подносе оригинална докумената.

 1. Сведочанства и диплому о завршеној средњој школи
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Друга документа одређена Конкурсом (oбразац ШВ – 20, две фотографије),
 4. Доказ о уплати школарине (самофинансирајући студенти).
 5. По извршеном упису студенту се издаје студентска књижица (индекс), која има карактер јавне исправе, а индекс добија у школи.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Упис на мастер струковне студије врши се на основу конкурса.

У прву годину мастер струковних студија – Струковни мастер васпитач може се  уписати лице које је завршило студије првог степена од најамње 180 ЕСПБ бодова, као и лице које је завршило основне четворогодишње студије по законома који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. Студентима који су стекли звање струковни васпитач-специјалиста на студијским програмима „Струковни васпитач – специјалиста за рад са децом са посебним потребама“ и „Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију“ на Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре –Сирмијум, Сремска Митровица као и на специјалистичким студијским програмима других високих школа струковних студија за васпитаче, омогућава се упис у другу годину студијског програма Струковни мастер васпитач уколико су на специјалистичком студијском програму остварили најмање 34 ЕСПБ из предмета који су компатибилни са предметима програма Мастер струковни васпитач уз обавезу полагања диференцијалних испита.

У прву годину Мастер струковних студија- Mастер струковни пословни информатичар може се уписати лице које је завршило трогодишњу високу струковну школу, профил: струковни пословни информатичар, и остварило 180 ЕСПБ бодова, а које је испунило све предвиђене услове. Право уписа имају и кандидати који су завршили основне струковне студије и остварили 180 ЕСПБ бодова на неком другом сродном студијском програму, уз могућност полагања разлике испита.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама.

Сва лица која учествују на Конкурсу за упис у прву годину мастер струковних студија, поред попуњене пријаве за упис, прилажу фотокопије следећих докумената на увид:

 1. Диплому о завршеним основним струковним студијама
 2. Додатак дипломи
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Доказ о уплати пријаве на Конкурс

На основу коначне ранг листе врши се упис кандидата који су стекли право на упис.

На упису кандидати подносе:

 1. Диплому о завршеним основним струковним студијама
 2. Додатак дипломи
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Друга документа одређена Конкурсом (oбразац ШВ – 20, две фотографије),
 5. Доказ о уплати школарине.
 6. По извршеном упису студенту се издаје студентска књижица (индекс), која има карактер јавне исправе, а индекс добија у школи.

Детаљније информације о упису и режиму студија, правима и обавезама студента и другим питањима, могу

се наћи у општим и посебним актима школе: Статут, Правилник о студирању, Правилник о упису на основне студије, Правилник о мастер студијама, Правилник о дисциплинској одговорности студената и Конкурс за упис.