Струковна медицинска сестра

Spread the love

Курикулум студијског програма

Књига предмета

Студијски програм Струковна медицинска сестра образује студенте за занимање струковна медицинска сестра, како би самостално и/или устручном тиму (здравственом и мултидисциплинарном) припремали и проводили мере и активности на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи, а поред тога и за рад у области социјалне заштите, просвете и мале привреде.

Студијски програм пружа образовање потребног стручног кадра на основу прихваћених стандарда, законских обавеза и професионалне етике, уз развијање професионалне савесности и хуманог односа према кориснику здравствене заштите. Образовање струковне медицинске сестре обезбедиће утврђивање потреба пацијената за здравственом негом, планирање, организацију, провођење и процењивање квалитета здравствене/сестринске неге. Струковна медицинска сестра учествује у процесу очувања здравља и спречавању настанка болести становништва, надзире рад свих радника који на било који начин утичу на процес провођења здравствене/сестринске неге, одговорна је за евидентирање свих проведених поступака и активности провођења здравствене/сестринске неге током 24 часа и учествује у стручно-истраживачком раду.

– (Директиве ЕУ о признавању стручних квалификација 2005/36/ЕЗ и Директиве 2013/55/ЕУ Европског парламента и Савета ) Сврха студијског програма је:

– Подизање нивоа стручности медицинских сестара.

– Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите.

– Усклађивање образовања медицинских сестара Републике Србије са образовањем стручног кадра овог профила у Европи и трансфер стечених ЕСПБ.

– Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда.

– Стандардизовање, вредновање знања, вештина и стручних компетенција медицинских сестара.

– Припремање и оспособљавање студената, будућих струковних медицинских сестара за самовредновање и континуирано образовање.

– Оспособљавање медицинских сестара за одговоран однос према професији и да својим професионалним радом допринесу развоју здравственог система у Републици Србији.

Свршени студент струковних студија, струковна медицинска сестра, оспособљен је за рад у болницама, домовима здравља, диспанзерима, саветовалиштима, патронажној служби, заводима ЗЗ, климатским лечилиштима, старачким домовима, школама и предшколским установама и у приватном сектору, што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему.

Акредитација студијског програма Струковна медицинска сестра одговор је Школе као високошколске установе на потребе региона Срема, као и друштва у целини, за високо образованим кадровима који могу да прате брз развој струке, науке и праксе у области здравствене заштите. Актуелна ситуација пандемије COVID 19 додатно је указала на значај и потребу образовања квалитетног, високо стручно образованог кадра у овој области.

Савет послодаваца Школе дао је позитивно Мишљење о потреби акредитације студијског програма Струковна медицинска сестра у образовно – научном пољу Медицинске науке.