Историјат

Деловање једне институције за образовање васпитача младих генерација омеђено је и испресецано, у модерно доба, мноштвом детерминанти. Све оне утичу од друштво и уплићу се у њега везујући систем образовања наставничког кадра за све токове и стратегије развоја друштва. Претходница развоја Педагошке академије и Више школе за образовање васпитача или прва деоница њеног преображаја јесте учитељска школа, чије формирање у Сремској Митровици и пада у време шездесетих година у време заживљавања Општег закона о школству. У педагошком сусрету друштвених потреба за новим ликом стручњака који ће остварити васпитно-образовни процес, потреба за наставником разредне наставе, и педагошког наслеђа учитељских школа, седамдесетих година рођења је идеја о педагошким академијама у нашој земљи. Развој Педагошке академије датира од 7.јуна 1973. године када је она осована одлуком Скупштине Покрајинске заједнице образовања. Академија је почела са радом 1.септембра 1973. године.
У функцији назначених промена донет је план и програм за заједничке основе средњег васпитања и образовања 1974/75. године. Примена је почела 1975/76. године. По основу тога плана у саставу педагошке академије остао је једно време и овај ступањ средњег васпитања и образовања. У складу са укупним активностима педагошке академије Војводина је током 1976/77.године издала нове програме за четворогодишњи васпитно-образовни процес. У структуру наставног плана и програма налази се део ранијег плана у двогодишњем трајању и део наставног плана и програма за двогодшње вишешколске студије.

У развоју и деловању Педагошке академије „Душан Вукасовић Диоген“ долазило је до честих ппомена: прортами образовних профила, положаја и улоге студената, обима делатности и сл.
Образовање васпитача је учињено први пут као преквалификација учитеља 1979/80. Редовне студије за васптаче предшколских узраста започело је 1981. године када је у свим академијама Војводине организовано школовање за наставника разредне наставе и васпитача предшколских установа.
Трећа реорганизација Педагошке академије „Душан Вукасовић-Диоген“ извршена је 1983. године у складу са (новим) Законом о васпитању и образовању у СААВ. Ова измена није била сммо организационо-кадровске природе, већ је измењен и сам статут Академије. Средњи степен просветног смера је издвојен из састава Академије и укључен у Средњу школу друштвених делатности, а Академија је задржала статут (досадашње) Више школе.
Виша школа за образовање васпитача је уписана у судски регистар 28.04.1994.године. Образовање учитеља и васпитача је остварено од школске 1993/94.године. Од 01.10.1999.године престало је образовање учитеља на вишем степену и школа ради само на образовању васпитача. Од 2002.године дошло је до промене оснивача Више школе за образовање васпитача, те се као оснивач уписује Аутономна покрајина Војводина.