Правилници Високе школе

Правилник о раду.
Правилник о упису студената на основне струковне студије.
Правилник о у упису студената на специјалистичке струковне студије као студије другог степена.
Правилник о студирању.
Правилник о буџетском рачуноводству.
Правилник о ауторском хонорару.
Правилник о уџбеницим.
Правилник о издавачкој делатности.
Правилник о трошковима репрезентације.
Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога и налога за сужбено путовање.
Правилник о раду високошколске библиотеке.
Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника.
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга.
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.
Правилник о мобилности студената.
Правилник о изради и одбрани завршног рада.

Правилник о мастер струковним студијама.
Измене и допуне правилника о мастер струковним студијама (12.12.2018).

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки.