Струковни васпитач специјалиста за рану инклузију

Spread the love

У категорију инклузивне предшколске деце убрајају се она деца која у појединим аспектима психо–физичког развоја и образовања због различитих разлога нису достигла просечне нивое постигнућа. Исто тако, ту су и она деца која постижу изнадпросечно развојно и педагошко постигнуће, испољавају виши ниво разноврсних интересовања, разноврсних потреба у вези сазнавања или нарочите склоности. Судећи на основу нормалне дистрибуције у популацији као целини такве деце има око 25%, а дефектолози налазе да је за 2,5 – 3% неопходно укључивање у неки вид корективно–педагошког рада, као и посебан третман деце са већим психо–физичким могућностима. Осим тога, како је у систему постојећег – примарног образовања васпитача све мање или више усмерено на „просечну децу“ поуздано се може претпоставити да таква припрема, без допунског професионалног образовања или припреме кадрова у виду специјалистичких студија није ни приближно довољна да би се ефикасно могао изводити васпитно–образовни рад у предшколској установи и са децом која имај такве потребе. Наша школа је препознала потребе за образовањем кадра у оквиру специјалистичких студија и акредитовала студијски програм струковни васпитач специјалиста за рану инкузију.

Прикажи курикулум студијског програма Струковни васпитач за рану инклузију.

Прикажи књигу предмета студијског програма Струковни вапитач за рану инклузију.