Статут и Пословник о раду

Статут Високе школе струковних студија за васпитач и пословне информатичаре – Сирмијум.
Измене и допуне Статута од 29.11.2018. године.
Пословник о раду Наставно-стручног већа Школе.
Пословник о раду савета Високе шкоое струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум.

Измене и допуне статута – 12.12.2018. године.