Струковни пословни информатичар

Spread the love

Курикулум студијског програма

Књига предмета

Потреба за струковним пословним информатичарима који поред доброг познавања области економије и менаџмента, познају могућности примене информационих технологија у подршци пословним процесима у организацијама, и уједно поседују знање и способност да непосредно учествују у активностима развоја пословних информационих система, је веома изражена. Студијски програм Струковни пословни информатичар је конципиран на основу сличних студијских програма на европским високошколским установама, тако да у потпуности прати савремене светске токове и стање струке у области пословне информатике. Из наведеног произилази да је он лако упоредив са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. Сврха студијског програма је да студенти, завршетком основних струковних студија у трогодишњем трајању стекну звање струковног пословног информатичара, да стекну знања неопходна за извршење аналитичких, синтетичких и планских задатака, за самостално доношење одлука као и учествовање у руковођењу и управљању у областима које одговарају њиховим компетенцијама.

Циљ студијског програма је да струковни пословни информатичар стекне одговарајућа знања о структури и основним елементима пословног процеса и да развије способности и усаврши вештине које ће му омогућити да прецизно идентификује потребе и изврши правилан избор технологије која ће адекватно, на трошковно ефективан начин, одговорити захтевима пословног процеса применом информационих технологија. Знања неопходна за реализацију циља студијског програма обухватају области:

 

  • економије; 

  • менаџмента;

  • пословне информатике.

 

Поред основних економских предмета, са посебном пажњом посвећеном специјалистичким предметима који одређују профил информатичке оријентације, конципирани студијски програм има за циљ да формира струковне пословне информатичаре студирањем у трајању од три године.