Струковни васпитач деце у јаслицама

Spread the love

Прикажи курикулум студијског програма Струковни вапитач деце у јаслицама.

Прикажи књигу предмета студијског програма Струковни вапитач деце у јаслицама.

Студије на овом студијском програму спадају у основне струковне студије које трају три године. Основне студије су усклађене са Болоњском декларацијом и износе 180 ЕСПБ бодова укупно, односно 60 ЕСПБ бодова за сваку годину. Медицинске сестре које у овом моменту имају одговарајући профил стручне спреме имају прилику да завршетком ових студија стекну први степен Високог образовања.

Струковни васпитач деце у јаслицама подразумева планирање, организовање и вођење педагошких активности за рад са децом од 6 месеци до 3 године у дечијим вртићима и за рад са децом у болничким условима. Циљ студијског програма је развој академских, дидактичких, друштвених, развојних и професионално–етичких вештина студената. Пред студенте ставиће се многи изазови, како физички тако и интелектуални, а од њих ће се очекивати да активно учествују у свим аспектима студијског програма. Нагласак ће се ставити на развој њихове независности, креативности, способности да самостално размишљају и дају позитиван пример.

 

Свршени струковни васпитач деце у јаслицама биће оспособљен да:

  • оствари повољан однос са децом, родитељима и колегама;

  • ефикасно комуницира, како писмено тако и усмено;

  • примени теоријска знања у пракси;

  • подстиче мултикултуралност;

  • користи савремене информационе технологије у стицању знања….

 

Студијски програм осмишљен је тако да подстиче:

  • лични развој сваког студента;

  • практичну наставу као вид стицања знања;

  • теоријско знање;

  • интердисциплинаран рад.