Конкурс за упис 2017/2018. – трећи уписни рок

Прикажи текст конкурса за упис у трећем року школске 2017/2018. године за:

Прикажи наставне теме обухваћене диференцијалним испитом из математике за кандидате који су завршили школу у трогодишњем трајању а желе да упишу смер Струковни пословни информатичар.

За упис у прву годину студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, или у случају уписа на студијски програм пословне информатике кандидати са средњим образовањем у трогодишњем трајању уз претходно положен диференцијални испит из Математике.
За упис на специјалистичке студије могу конкурисати кандидати који имају завршену школу за васпитаче у трогодишњем трајању, у оквиру предвиђене квоте, а пријем се врши на основу утврђене ранг листе кандидата.

 

УПИС У ВИСОКУ ШКОЛУ
 
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Змај Јовина 29, у школској 2017/2018. години уписује студенте на студијске програме у оквиру дозволе за рад:
 • ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА – 90 студената,
 • СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ – 25 студената,
 • СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – ЈЕДИНИЦА ВАН СЕДИШТА У ЧАЧКУ – 20 студената
 • СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА – 25 студената,
 • СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР – 30 студената
 • СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ –СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА РАНУ ИНКЛУЗИЈУ– 25 студената.

Коначну одлуку о упису буџетских студената на свим студијским програмима доноси Покрајинскa влада Аутономне Покрајине Војводине.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 
Сви пријављени кандидати за упис на прву годину студијских програма за васпитаче подлежу провери музичких, физичких и говорних способности. Ова провера је елиминаторног карактера. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује Комисија на основу:
 • посебног испита
 • лекарског уверења
 • уверења логопеда о говорним способностима кандидата.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Посебан  испит  се  полаже  као  провера  говорних, музичких и физичких способности.
Кандидати  који  положе  претходни  испит  провере способности, полажу пријемни испит из: српског језика и књижевности и  опште културе – информисаности.
На студијски програм струковни пословни информатичар може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу и испунило све предвиђене услове и лице које је завршило трогодишњу средњу школу и положило математику као разлику предмета, у оквиру утврђених капацитета.
Критеријуми на основу којих се одабирају кандидати јесу: успех у претходном школовању и резултати пријемног испита.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних струковних студија – струковни пословни информатичар, полаже пријемни испит. Пријемни испит за струковног пословног информатичара, се полаже из опште културе -информисаности и информатике.

 

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Основ за утврђивање редоследа (ранг листе) кандидата за упис на Високу школу струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум су:

 • општи успех постигнут у средњем образовању и
 • резултати показани на пријемном испиту.

Избор кандидата обавља се према броју бодова који је остварен на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту

 1. Успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда множи са два, те се остварује одређени број бодова (најмањи број бодова је 16,00, а највећи 40,00).
 2. Резултати пријемног испита вреднују се од 0 до 60 бодова (на сваком од тестова могуће је постићи од 0 до 30 бодова).

За упис на студије утврђује се најпре јединствена ранг листа, а после истека жалбених рокова коначна ранг листа. Место на коначној ранг листи одређује да ли се студент финансира из буџета или сам плаћа школарину. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на коначној ранг листи до броја који је одређен Конкурсом за упис кандидата на терет буџета и ако има више од 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину, може бити уписан уколико се на коначној ранг листи налази до броја одобреног за упис, који је предвиђен Конкурсом и има најмање 30 бодова.
При избору кандидата узимаће се у обзир само докази који су у Високој школи поднети у року предвиђеном за пријављивање на Конкурс.
У случају када се кандидати не могу рангирати по овим мерилима (ако остваре исти број бодова), одлуку о њиховом месту на ранг листи и упису доноси орган Школе надлежан за спровођење Конкурса.
Ако се кандидат, који је остварио право на упис, не упише у предвиђеном року, Школа ће на његово место уписати другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.

 
КОНКУРСНИ РОКОВИ
 
Конкурс за упис у школску годину, биће објављен на сајту Школе, огласној табли и дневној штампи током маја месеца текуће године, у зависности од одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине.
Пријава кандидата, провера способности – музичких, физичких и говорних, полагање пријемног испита, објављивање ранг листе и упис студената у прву годину студија обавиће се по распореду који ће бити објављен на сајту Школе и огласној табли Школе у складу са календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Школа утврђује јединствену ранг листу.
Место кандидата на ранг листи кандидата одређује да ли кандидат може бити уписан у школу. Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на објављеној ранг листи није утврђен на начин прописан Конкурсом, може поднети приговор директору Школе у року од 24 часа од дана истицања ранг листе на огласној табли Школе.
Директор поступа одмах по пријему приговора и доноси решење. На решење директора кандидат може уложити жалбу Савету Школе у року од 24 часа од дана доставе решења. Савет доноси одлуку у даљем року од 24 часа. Одлука Савета је коначна у школи.
Други конкурсни рок одржаће се уколико се број места не попуни у првом конкурсном року.
 
 
УПИС У ШКОЛУ ИЗ ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА (ПРЕЛАЗ)
 
Студенти који студирају на другој високошколској установи на студијама првог степена, лица која имају стечено високо образовање на студијама првог степена, као и лица којима је престао статус студента, могу се уписати у ову школу тако што подносе пријаву на Конкурс у првом или другом конкурсном року. Уз пријаву кандидати за упис подносе документа као и сви остали кандидати, а уз та документа подносе и уверење о положеним испитима и студијске програме по којима су положили испите.
Комисија за признавање положених испита и преношење бодова са друге високошколске установе одмах по пријему захтева кандидата, уверења и студијског програма, врши признавање испита и пренос бодова и доноси одлуку о упућивању кандидата на рангирање за упис у другу или трећу годину студија или полагање пријемног испита за упис у прву годину студија.
 
 
ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС
 
Сва лица која учествују на Конкурсу за упис у прву годину студија, поред попуњене пријаве за упис, прилажу фотокопије следећих докумената на увид:
 1. Сведочанства свих разреда средње школе,
 2. Диплому средње школе,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Доказ о уплати накнаде за трошкове полагања пријемног испита,
 5. Лекарско уверење (Кандидати свих студијских програма основних струковних студија осим струковног пословног информатичара)
 6. Уверење логопеда (Кандидати свих студијских програма основних струковних студија осим струковног пословног информатичара)
На основу коначне ранг листе врши се упис кандидата који су стекли право на упис.
На упису кандидати подносе оригинална докумената.
 1. Сведочанства и диплому о завршеној средњој школи
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Друга документа одређена Конкурсом (два попуњена обрасца ШВ – 20, три фотографије),
 4. Доказ о уплати школарине (самофинансирајући студенти).
 5. По извршеном упису студенту се издаје студентска књижица (индекс), која има карактер јавне исправе, а индекс набавља у школи.