Васпитач деце предшколског узраста

Структура студија конципирана је тако да васпитачи могу добити државну лиценцу за извођење васпитно–образованих садржаја предшколског узраста. Програм ових струковних студија садржи обавезне предмете (укључујући и стручну праксу) чија је бодовна вредност одређена у складу са ЕСПБ. Сврха студијског програма је образовање васпитача за рад у савременој предшколској установи и његовог перманентног стручног усавршавања. Висока школа за образовање васпитача је утврдила основне задатке и циљеве који су усклађени са Законом о високом образовању а на основу којих произилази следеће:

 

  • Да ће будући кадрови много успешније извршавати обавезе које проистичу из њихове улоге и професионалних функција, а што ће бити на опште задовољство деце, родитеља и друштва у целини.

  • Да ће образованији васпитачи много боље разумети сву сложеност природе детета и онога што се у процесу васпитања подводи под успешне начине васпитног деловања.

  • Да ће се у овом делу високошколског система образовања по  више  основа  остварити  не  само  значајна рационализација, већ у великој мери подићи и ниво професионалне компетентности васпитача.

  • Да ће се увођењем ове концепције и пратећег наставног плана и програма у догледно време створити основа за продубљенију специјализацију васпитача.

 

На овај начин унете промене у систем образовања васпитача последично ће деловати на позитивна кретања у смислу повећања педагошке ефикасности у систему предшколског васпитања и образовања. Општи  правац  активности  Школе  усмерен  је  ка истраживању теорије, методике и праксе васпитања и образовања деце предшколског узраста, сталном праћењу ефективности и ефикасности студија, развијању и усавршавању студијског програма уз високу партиципацију студената и праћењу и унапређењу сопствених академских и наставничких компетенција.

 

Прикажи курикулум студијског програма Васпитач деце предшколског узраста.

Прикажи књигу предмета студијског програма Васпитач деце предшколског узраста.

Visits: 1310