Мастер струковни пословни информатичар

Spread the love

Структура студијског програма

Студијски програм мастер струковних студија Мастер струковни пословни информатичар

Основни циљ овог студијског програма је обука висококвалификованих стручњака из области пословне информатике који у су спремни за обављање информационих, комуникационих и технолошких послова у вези са креирањем, развојем, применом и одржавањем информационих система у пословним организацијама.

Студијски програм  има 120 ЕСПБ и траје две године. Завршетком ових студија студент стиче звање Струковни мастер пословни информатичар (Струк. маст. посл. информ.)

Исход процеса учења је разумевање специфичности и захтева савременог пословања, разумевање изводљивости и комплексности информатичких проблема, способност избора метода, алата и методологија у развоју пословних информационих система и апликација, способност идентификовања проблема који се могу решити применом информационих технологија, способност повезивања теорије и праксе, способност разматрања економских, друштвених и законских услова у области послевне информатике.

У прву годину Мастер струковних студија- Mастер струковни пословни информатичар може се уписати лице које је завршило трогодишњу високу струковну школу, профил: струковни пословни информатичар, и остварило 180 ЕСПБ бодова,а које је испунило све предвиђене услове. Право уписа имају и кандидати који су завршили основне струковне студије и остварили 180 ЕСПБ бодова на неком другом сродном студијском програму, уз могућност полагања разлике испита. Критеријуми на основу којих се одабирају кандидати је успех у претходном школовању.

Овај студијски програм обухвата изучавање опште образовних предмета, стручних предмета и стручно-апликативних предмета. Настава се изводи у облику предавања, вежби, стручне праксе, семинарских радова, консултација, реферата и практичног рада.

Поред обавезних предмета који се слушају на студијама, студент се  опредељује и за слушање два изборног предмета од три понуђена за сваки семестар, који се даје уз обавезне.

Студент у току семестра обавезно похађа предавања и вежбе, припрема се за проверу знања, израђује семинарске радове, припрема колоквијуме и испите и обаља стручну праксу у одговарајућим установама. Провера знања се врши током читаве године.

Након завршетка четвртог семестра и положених свих испита полаже се завршни испит, који се припрема током четвртог семестра.

Студије на овом студијском програму су усаглашене са Болоњском деклерацијом и са програмима у окружењу. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ бодова. Сваки предмет је добио одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бодови), као и зарвшни рад и обаљена стручна пракса. Предуслови за упис појединих предмета дефинисани су спесификацијом предмета.

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. Укупно ангажовање студената састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, обављање стручне праксе и других видова ангажовања.

Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области струковних студија може се реализовати под условом да се ти наставни планови и програми компатибилни са наставним планом и програмом Мастер струковни пословни информатичар, уз полагање разлике испита.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер струковни пословни информатичар је образовање висококвалитетних стручњака у складу са потребама привреде, односно друштва.

Потреба за струковним мастер пословним информатичарима који поред доброг познавања области економије и менаџмента, познају могућности примене информационих технологија у подршци пословним процесима у организацијама, и уједно поседују знање и способност да непосредно учествују у активностима развоја пословних информационих система, је веома изражена.

Студенти мастер струковних студија, по завршетку образовања, својом индивидуалношћу у тимском раду, снагом акумулираног теоријског и практичног знања из области пословне информатике, дају допринос развоју савременог информационог друштва.

Студијски програм Мастер струковни пословни информатичар је конципиран на основу сличних студијских програма на европским високошколским установама, тако да у потпуности прати савремене светске токове и стање струке у области пословне информатике. Из наведеног произилази да је он лако упоредив са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Сврха студијског програма је да студенти, завршетком мастер струковних студија у двогодишњем трајању стекну звање струковног мастер пословног информатичара, које подразумева компетентност за извршење аналитичких, синтетичких и планских задатака, за замостално доношење одлука као и учествовање у руковођењу и управљању у областима које одговарају њиховим компетенцијама.

Циљеви студијског програма

Оспособљавање студента за:

  • самостално креирање, дизајнирање и управљање пословним софтвером, пословним информационим системима и инфраструктуром;
  • развијање вештина и знања о перспективама примене најновијих технологија, савремених и свеобухватних информационих и технолошких процеса, нових приступа управљању пословањем и утицају савремених информационо-комуникационих технологија и интелектуалних система на пословне моделе и организацију;
  • креативно размишљање,  покретање и реализацију иновативних предузетничких пројеката;
  • примену савремених алата из области  информационих технологија у управљању трошковима и ланцем снабдевања.
  • прецизно идентификовање потреба и вршење правилног избора технологије која адектватно одговара захтевима пословног процеса применом информационих технологија;
  • припремање пројеката истраживачког рада, учешће на стручним конференцијама и форумима;

Прикажи курикулум студијског програма Мастер струковни пословни информатичар.

Прикажи књигу предмета студијског програма Мастер струковни пословни информатичар.

Упут за стручну праксу (Мастер струковни пословни информатичар)Образац 10

Дневник праксе 2 (Мастер струковни пословни информатичар) Образац 11