ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Васпитач деце предшколског узраста (ЈВС Чачак)

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм под истим именом Васпитач деце предшколског узраста реализује се у седишту установе од 2016. године, на основу одлуке о акредитацији од 17.06.2016. године.

Циљ студијског програма је да струковни васпитач стекне одговарајућа знања о развоју,васпитању и образовању деце предшколског узраста, развије способности и усавршивештине, које ће му омогућити да одговорно, стручно, креативно и сразмерно самосталноостварује своје конкретне улоге у васпитно-образовном раду у предшколској установи.

Посебни циљеви програма су:

 • стицање применљивих знања о развоју и васпитању деце предшколског узраста у складу са хуманистичком концепцијом природе детета;
 • овладавање стручним вештинама у области опште и посебних методика васпитно- образовног рада са предшколском децом, као и вештине њиховог интегрисања;
 • изграђивање разумевања и осетљивости на посебне потребе предшколске деце и позитивних ставова према инклузији деце са посебним потребама у редовне групе вртића;
 • оспособљавање за праћење и примену савремених методичких, научних и стручних достигнућа у свом раду;
 • развијање позитивног професионалног става у односу на подручја и актере предшколског васпитања (децу, породицу, васпитаче, парапрофесионалце, локалну заједницу);
 • овладавање стратегијама остваривања партнерског односа са децом, родитељима и другим одраслима;
 • оспособљавање за тимски рад у предшколској установи,
 • оспособљавање за стално стручно усавршавање, као и за самостални истраживачки рад у домену предшколског васпитања, сходно својим компетенцијама;
 • подстицање способности критичког промишљања, иницијативности, аутономији

 

Сврха студијског програма Васпитач деце предшколског узраста који се остварује у високошколској јединици без својства правног лица ван седишта установе у Чачку је да се студентима омогући стицање знања, способности, вештина и вредности за професионално

 • усмерење у коме студенти савлађују предвиђене наставне предмете с циљем да се у будућности професионално баве занимањем струковни васпитач.
 • Студијски програм, заснован на научном знању, уметничком стваралаштву и педагошком искуству, омогућава студентима стицање професионалних компетенција за рад у предшколским установама – примену научних и стручних достигнућа у свом раду, као и за самостални истраживачки рад у домену предшколског васпитања;
 • Студијски програм одговара потребама друштва и функцији предшколске установе да се обезбеде  услови  и  подстицаји  целовитом  развоју  и  добробити  детета  предшколског узраста, пружањем услова да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања,  као  основе  за  даље  васпитање  и  образовање  и  укључивање  у  друштвену заједницу;
 • Програм студија припрема за изналажење и коришћење различитих могућности повезивања дечјег вртића, породице и локалне заједнице у стварању услова за развој и учење предшколске деце и оспособљава студенте – васпитаче за анимирање локалне и шире друштвене средине за решавање проблема и специфичних потреба предшколске деце.
 • Програм студија припрема васпитаче да буду иницијатори и носиоци активности унапређивања квалитета васпитно образовног процеса и оспособљава их за рад на даљој популаризацији професије васпитач, као и стручних достигнућа у области предшколског васпитања.
 • Савладавањем студијског програма, студент стиче опште и предметно-специфичне способности  које  су  у  функцији  квалитетног  планирања,  организовања,  извођења  и вредновања процеса васпитања и образовања предшколске деце. Свршени студенти стичу право непосредног запошљавања у установама за предшколско васпитање и образовање.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица