ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Историјат

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум је установа са традицијом дугом 56 година. Основана је 16. јуна 1962. година као Учитељска школа, која је образовала учитеље кроз петогодишњи програм. Осамдесетих година прошлог века, у склопу друштвених потреба за новим профилом наставника разредне наставе и педагошког наслеђа учитељскох школа, родила се идеја о педагошким академијама у нашој земљи, па је 7. јуна 1973. одлуком Скупштине Покрајинске заједнице образовања, Школа постала Педагошка академија.

У развоју и деловању Педагошке академије „Душан Вукасовић Диоген“ долазило је до честих промена: програми образовних профила, положаја и улоге студената, обима делатности и сл.

Образовање васпитача започело је први пут као преквалификација учитеља 1979/80. године. Редовне студије за васпитаче деце предшколског узраста започеле су 1981. године, када је у свим педагошким академијама Војводине организовано школовање за наставнике разредне наставе и васпитаче за рад у предшколским установама.
Даља реорганизација Педагошке академије „Душан Вукасовић-Диоген“ извршена је 1983. године у складу са (новим) Законом о васпитању и образовању. Ова измена није била само организационо-кадровске природе, већ је измењен и статут Академије. Средњи степен просветног смера је издвојен из састава Академије и укључен у Средњу школу друштвених делатности, а Академија је задржала статут Више школе.

Виша школа за образовање васпитача је уписана у судски регистар 28.04.1994.године. Образовање учитеља и васпитача је остваривано од школске 1993/94.године. Од 01.10.1999.године престало се са образовањем учитеља на вишем степену студија и школа ради само на образовању васпитача.

Виша школа за образовање васпитача у Сремској Митровици 3.маја 2007. године је по одлуци Комисије за акредитацију и проверу квалитета добила Уверење о акредитацији установе и студијских програма, на основу којег је прерасла у Високу школу струковних студија, а Покрајински секретаријат за образовање и културу истог месеца, 28.маја, 2007. године издао је Школи дозволу за рад као Високој школи струковних студија за образовање васпитача, јединој државној акредитованој високошколској установи у региону Срема.

Одлуком Владе Аутономне Покрајине Војводине, Висока школа струковних стидија за образовање васпитача из Сремске Митровице, од 10. априла 2013. године послује под новим називом и то „Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум“.

На основу измене назива Високе школе и акредитованих студијских програма на нивоу основних и специјалистичких студија, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је 17. априла 2013. године издао Школи дозволу за рад.

Данас је Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, модерна високошколска установа, која ради у складу са Законом и највишим стандардима квалитета високошколског образовања и остварује студијске програме у пољу педагошко-андрагошких и економских наука, на нивоу струковних студија првог и другог степена и то:

 • Васпитач деце предшколског узраста,
 • Струковни васпитач деце у јаслицама,
 • Струковни васпитач – студије на даљину,
 • Струковни васпитач – Јединица ван седишта у Чачку,
 • Струковни пословни информатичар,
 • Струковни васпитач специјалиста за рану инклузију,
 • Струковни мастер васпитач,
 • Мастер струковни пословни информатичар.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица