ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

СМС - Струковна медицинска сестра

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ студијског програма Струковна медицинска сестра je да оспособи медицинску сестру за компетентну и професионалну сестринску праксу и негу болесних и здравих, рад са породицом и заједницом укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, промоцију здравља, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Студије су организоване као струковне студије, трају три године и изводе се у шест семестара.

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно  специфичне компетенције које су у функцији квалитетног обављања његове стручне делатности, односно обављање здравствене неге.  По успешном завршетку студијског програма студент  стиче стручни назив Струковна медицинска сестра.

Услов за упис на студијски програм Струковна медицинска сестра је завршена средња медицинска школа и гимназија, и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже у седишту Школе из предмета: Биологија, по програму средње медицинске школе.

Наставни процес на студијском програму Струковна медицинска сестра заснован је на савременим методама и технологијама и одвија се по наставним плановима и програмима који су усклађени са Болоњском декларацијом

Студијски програм Струковна медицинска сестра образује студенте за занимање струковна медицинска сестра, како би самостално и/или у стручном тиму (здравственом и мултидисциплинарном) припремали и спроводили мере и активности на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи, а поред тога и за рад у области социјалне заштите и просвете.

Образовање струковне медицинске сестре обезбедиће утврђивање потреба пацијената за здравственом негом, планирање, организацију, спровођење и процењивање квалитета здравствене/сестринске неге.

 

Свршени студент струковних студија, струковна медицинска сестра, оспособљен је за рад у болницама, домовима здравља, диспанзерима, саветовалиштима, патронажној служби, ГЗЗЈЗ, климатским лечилиштима, старачким домовима, школама и предшколским установама и у приватном сектору, што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица