ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Струковни мастер васпитач

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм  Струковни мастер васпитач реализује се од 2017. године. Са поносом истичемо да је наша школа прва Висока школа за образовање васпитача која је акредитовала овај ниво студија. Студијски програм Струковни мастер васпитач је ове, 2024. године, успешно реакредитован за наредни период од 7 година.

Студије на мастер струковним студијама трају две године, односно четири семестра у току којих студенти остварују 120 ЕСПБ бодова, што је заједно са 180 ЕСПБ бодова које се остварују у току првог нивоа студија, укупно 300 ЕСПБ бодова неопходних за звање струковног мастера.

У прву годину мастер струковних студија уписује се 50 студената, у складу са условима конкурса.  Од пре две годин,  по одлуци Покрајинског секретаријата и Наставно стручног већа, додељују се и два буџетска места за најбоље рангиране студенте који уписују другу годину.  

Циљ студијског програма је образовање стручњака који поседује продубљена знања, умења и вредности у односу на ниво компетенција стечених на основним струковним студијама, а  које обезбеђују високу стручност за рад у установама за васпитање и образовање деце од 3-7 година, истраживачки однос према сопственој пракси и континуирани професионални развој.

По завршеним мастер струковним студијама студенти ће моћи да примене стечена знања у истраживању и разумевање праксе у непосредном раду са децом,  сарадњи са колегама, родитељима, представницима локалне и шире друштвене заједнице и даљем професионалном развоју, развиће додатне компетенције за унапређивање васпитно-образовне праксе, способност да размишљају о релевантним друштвеним, научним и етичким питањима, и да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност.

Курикулум студијског програма је савремен, међународно усаглашен са курикулумом више школа са Европког простора и иновиран у складу са поставкама основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Садржи обавезне и изборне предмете чијим садржајима се развијају компетенције за целоживотно учење.

Стручна пракса организује се у завршној години студија, односно у трећем и четвртом семестру у укупном трајању од 90 радних сати, и омогућава студентима активно учешће у непосредном васпитно-образовном раду, уз подршку ментора-васпитача и наставника, те сагледавање актуелних питања/проблема васпитно-образовне праксе.

Пројекат завршног рада подразумева дефинисање теме завршног рада, проблема истраживања, нацрт истраживања и предлога релевантне литературе, и усваја се на већу мастера и Наставно-стручном већу.

Примењени-истраживачки рад реализује се у последњем семестру завршне године и подразумева спровођење истраживања које је у функцији израде завршног мастер рада. По спроведеном истраживању студент пише извештај о Примењеном-истраживачком раду а брани га усмено у форми испита. Услов да се пријави и одбрани ПИР је да су претходно положени сви испити предвиђени студијским програмом.

Завршни рад је обавезан и обухвата израду и одбрану завршног рада, израђује се у складу са Правилником о мастер студијама и упутством за израду мастер рада.

 

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица