ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Правилници Високе школе

 1. Правилник о организацији и систематизацији послова
 2. Правилник о полагању испита
 3. Правилник о кратким програмима студија
 4. Кодекс о академском интегритету Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Cирмијум, Cремска митровица
 5. Кодекс професионалне етике
 6. Правилник о студентском парламенту
 7. Правилник о раду.
 8. Правилник о упису студената на основне струковне студије.
 9. Правилник о заштити података о личности
 10. Правилник о правилима студија.
 11. Правилник о ауторском хонорару.
 12. Правилник о издавачкој делатности.
 13. Правилник о трошковима репрезентације.
 14. Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога и налога за сужбено путовање.
 15. Правилник о раду високошколске библиотеке.
 16. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга.
 17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.
 18. Правилник о мобилности студената.
 19. Правилник о изради и одбрани завршног рада.
 20. Правилник о мастер струковним студијама.
 21. Правлиник о јавним набавкама
 22. Правилник о дисциплинској одговорности студената
 23. Правилник o условима и начину организације студија на даљину
 24. Правилник о раду центрa за целоживотно учење
 25. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада.
 26. Правилник о уџбеницима
 27. Правилник о избору наставника и сарадника
 28. Правилник о спречавању сукоба интереса
 29. Правилник о стицању и расподели прихода
 30. Правилник о буџетском рачуноводству
 31. Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о ЈН не примењује
 32. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 33. Пословник о раду
 34. Пословник Савета ВШССВПИ Сирмијум
 35. Правилник о раду етичке комисије
 36. Правилник о образовању, стручном усавршавању и оспособљавању запослених
 37. Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
 38. Правилник о избору чланова студентског парламента

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Васпитач деце предшколског узраста (Студије на даљину)
 • Васпитач деце предшколског узраста (ЈВС Чачак)
 • Струковна медицинска сестра
 • Софтверско инжењерство
 • Пословна економија
 • Струковни мастер васпитач
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица