ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Наслов

ПРИЛОЗИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УСТАНОВЕ

Стандард 1

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета.

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета.

Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама (уколико их је било).

Стандард 2

Прилог 2.1. Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске установе.

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета.

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе.

Стандард 3

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 речи).

Прилог 3.2. Списак свих анкета.

Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера.

Стандард 4

Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења.

Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца.

Стандард 5

Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса.

Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.

Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадник.

Стандард 6

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

Прилог 6.3.Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

Стандард 7

Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника.

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе.

Стандард 8

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената.

Прилог 8.2. Правилник о оцењивању.

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања.

Стандард 9

Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима.

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима).

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи.

Стандард 10

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе.

Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби.

Стандард 12

Прилог 12.1. Финансијски план.

Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину.

Стандард 13

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета.

Стандард 14

Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске установе.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица